مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

کارتابل

تشریح و بررسی یکی از روش‌های نفوذ در سیستم دفاعی و برنامه‌ریزی نظامی

کتاب چاپی

94/000 تومان

با گسترش صنایع و پیشرفت تولید و تبادل کالا، همکاری‌های اقتصادی از مرز کشورها گذشته و حضور هیئت‌های تجاری و صنعتی در کشورهای بیگانه نیز امری عادی و معمولی شده است. این موضوع شبکه‌های جاسوسی را به این اندیشه رهنمون کرده است که از عناوین اقتصادی، جهت پوشش جاسوسی خود سود جویند. در کتاب «کارتابل»، به تشریح و بررسی یکی از روش‌های نفوذ در سیستم دفاعی و برنامه‌ریزی نظامی پرداخته شده است.

به کسـی که دوربین داشـت گفتم: «همـه‌جا برو. از وجـب‌به‌وجـبش برام فیلم بگیر. اژدر الان پیش معشوقۀ ترکیه‌ایشه و حتی اگه همین الان تصمیم بگیره پاشه بیاد اون‌جا، حداقل دو سه ساعت تو راهه. پس‌از سرِ استراحت و تفریح و تماشا فیلم بگیر.» مأموری که دوربین داشت با ته لهجۀ ترکیه‌ای، اما به زبان فارسی گفت: «چشم قربان. گزارش کلامی هم بدم یا نه؟