مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

شیعه باشم یا سنی ؟

بررسی تطبیقی اساسی ترین عقاید شیعه و سنی

کتاب چاپی

89/000 تومان

کتاب «چرا سنی نیستم؟» که مکمل کتاب «چرا شیعه هستم؟» می باشد، شیعه را برای حمله و تهاجم در کمال منطق و آرامش و رعایت اصول وحدت آماده می کند. این کتاب به بررسی تطبیقی اساسی ترین عقاید شیعه و سنی در مورد «خداوند»، «پیامبر»، «قرآن» و «امام» به صورت منطقی، منسجم و مختصر می پردازد و مجال تصمیم گیری و انتخاب صحیح و آگاهانه را برای خواننده فراهم می سازد. در ادامه به معرفی شخصیت بنیان گذاران اهل سنت و همچنین صحاح سته پرداخته شده و در نهایت مسئله عدالت صحابه به طور اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد.

ابن سعد در طبقاتش مینویسد: «از آن جا که شیعیان سفارشهای پیامبر(ص)‌ را در حقّ امام علی(ع)‌ شنیده و دیده بودند و معتقد به امامت و جانشینی امام علی(ع)‌ بعد از رسول خدا(ص)‌، از جانب خدا و رسول او بودند از این رو بعد از پیامبر(ص)‌ فوراً طرح کاندیدا کردن امام را بعد از بیعت مطرح کردند.