مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

گناه شناسی

گناه شناسی از منظر آیات و روایات

کتاب چاپی

نویسنده در نگارش این کتاب سعی کرده است از کلیشه و نگاه صرفا اخلاقی به مقوله گناه بپرهیزد، بلکه علاوه بر نگرشی اخلاقی، بر غنای علمی اثر خود با نگاهی عمیق به تفاسیر آیات و روایات در این زمینه بیفزاید.