مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

مُـ...مُـ...مُحمد 1

زندگی پسری پرشور با وجود داشتن مشکلی ناخواسته در طفولیت

کتاب چاپی

116/000 تومان

این کتاب، دفتر نخست از زندگی واقعی پسری پر شور با دنیایی از انگیزه است که در طفولیت به مشکلی بزرگ و ناخواسته دچار شد. اما به تدبیر مادرش و همچنین آشنایی با محمد (از سربازان گمنام امام زمان ارواحنا فداه) پنجره های جدیدی روی او باز شد و اقدام به تلاش خستگی ناپذیر کرد