مرکز نشر آثار محمد رضا حدادپور جهرمی-هدف،افزایش ضریب هوش امنیتی مردم است

چرا شیعه هستم؟

بررسی تطبیقی اثبات مسأله امامت

کتاب چاپی

78/000 تومان

کتاب «چرا شیعه هستم؟» شیعه را برای پاسخگویی و دفاع مختصر و مفید آماده می کند. در این کتاب ابتدا اثبات توحید و وحدانیّت منبعِ واجب الوجود، ضرورت وجود دین و ضرورت وجود سفیر (نبی) و پیامبران تبلیغی طبق اعتقادات شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به بررسی تطبیقی اثبات مسأله امامت و وجوه مشترک و متمایز آن از دیدگاه فریقین و اثبات حقّانیّت تشیّع در منابع اهل سنت پرداخته ایم زیرا بیشترین درگیری های فکری و اعتقادیِ فریقین (شیعه و سنّی) در همین دو مسأله می باشد.

از آنجا که پیروی از نبی در تمامی زمینهها، باید به گونهای باشد که انسان به ایشان اعتماد کامل داشته و او را به سعادت دنیا و آخرت رهنمون شود، پس شخص نبی باید خود مصون از هرگونه اشتباه و خطا باشد. به خاطر اهمّیّت این مسأله در مورد نبی، در این جا توضیح مختصری در مورد عصمت انبیا داده میشود.